Vishnu Sahasranama Lyrics In Kannada

Vishnu Sahasranama Lyrics In Kannada

Searching for Vishnu Sahasranama Lyrics In Kannada, then you are on exact page. This lyrics represents the 1000 names of lord vishnu and this famous vishnu sahasranamam was preached by Bheeshmar during the mahabharath war. So now let’s read the lyrics.

Sri Vishnu Sahasra Nama Stotram

Om Shuklambardharam Vishnu Shashivarnam Chaturbhujam.
Prasannavadanam dhyet sarvavighnopashant. 1

Yasyadviradavakradya: Parishadya: Par: Shatam.
Vighnam Nighnanti Sadakam Vishwakasenam Tamashraye ॥ 2

Poorva
Pithika Vyasam Vashishtha Napatharam Shakti: Putramakalamsham.
Parsharatmjan Vande Shukattam Taponidhim. 3

Vyas Vishnu form Vyas form Vishnu.
Namo ya Brahmanidhaye Vashisthay Namo Namah ॥ 4

Avikaray Shuddhaya Nitya Parmatman.
Vishnu is always the form of form. 5

Yasya Smaranamatren Janmasarbandhanath.
Vimuchyate Namastesmai Vishnu or Prabhishna. 6

Om Namo Vishnu Lord Vishnu.

Mr. Vaishampayan
उवाच श्रुत्वा धर्म नशेसेन पवनि च सर्वसः।
Yudhishthira: Shantanam Punarrevbhya Bhasath ॥ 7

Yudhisthira
uvach kimekam daivatam lokay kim vapayekam parayanam stuvantah ka kamarachantah prapanuurmanavah shubham
, 8

Ko Dharma: Sarvadharmanam Bhavatah Paramo Matah.
Kim Japanmuchyate Jantur Janmasar Bandhanat ॥ 9

Shri Bhishma
Uvacha Jagatprabhum Devdev Manantham Purushottamam.
Suvannam Sahasren Purush: Sadhkotti: ॥ 10

Tamev charachayannityam bhaktya purushamavyam.
Dhyanastuvannamasyamanch Yajmanastmev Ch ॥ 1 1

Eternal Nidhanam Vishnu Sarvlok Maheshwaram.
Lokadhyakshyam stuvannityam sarva dukhthigo bhavet ॥ 12

Brahmanyam Sarva Dharmaagnam Lokanam Kirti Vardhanam.
Lokanatham mahabhootam sarvabhuta bhavodbhavam 13

Isha me sarva dharmanam dharmoddhika tamomatah.
Yadabhaktya Pundarikaksham Stavairarchenar: Always ॥ 14.

Parman Yo Mahtej: Parman Yo Mahatap.
Parman yo mahadbrahma parman ya parayanam. 15

Pavitra naam pavitram yo mangalanam cha mangalam.
ಽಽಽಽಽವಿಯಾ ಪತಿ 16

Yatah sarvani bhootani bhavantyadi yugagame.
Yasminch Pralayam Yanti Punarreva Yugakshaye ॥ 17

Tasya Lok Pradhansya Jagannathsya Bhupate.
Shrunu Papa Bhayapaham in Vishnornam Sahasram. 18

Means Namani Gaunani Vikhyatani Mahatmanah.
Rishibhi Pargitani Tani Vakshyami Bhutaye ॥ 19

Rishiranamnam Sahasrasya Vedvyaso Mahamuni: ॥
Verses Nustup and Devo Bhagwan Devkisut: ॥ 20

Amritam Shubho Beejam Shaktidevakinandanah.
Trisama Hridayam Tasya Shantyarthe Vinyujyate ॥ 21

Vishnu Jishnum Mahavishnum Prabhavishnum Maheshwaram ॥
Most often Dhyanthantam Namami Purushottamam ॥ 22

Prevnyasa: Asya
Shrivishnordivya Sahasranama Stotra Mahamantrasya ॥
Shri Vedvyaso Prabhu Rishi.
Anustup verses.
Sri Mahavishnu Paramatma Srimannarayanno deity.
Amritanhudbhao Bhanurithi Beejam.
Devkinand is the source of strength.
Udbhavah, Kshobhano deva iti paramomantra.
Shankhbhrinand’s chakrariti keelkam.
Sharangdhanva Gadadhar Ityastram.
Rathangapani Rakshabhya iti netram.
Trisamasamagah Sameti Kavacham.
Anandam Parabrahmeti Yoni.
Ritusudarshan: Kaal iti Digbandha: ॥
Shree Vishvaswaroop iti dhyanam.
श्री महाविष्णु प्रित्यर्थे शहस्रनाम जपे परायने विनयोगः।

Karanyas:

Vishvam Vishnuravashtakara Ityangushthabhyam Namah Amritam Shudbhavo Bhanurithi Tarjanibhyam Namah Brahmanyo Brahmakrit Brahmaeti Madhyamabhyam Namah
Suvarnabindu Rakshobhya iti Anamikabhyan Namah Nimishah Nimisha Namah Shragveeti Samintikabhyan Namah Rathangapani Raksharoyah Ikrah

Angyas:
Suvrat Sumuk: Smukrah: Iti Gyan Hriday Namah
Sahasramurti: Vishwatma iti Aishwarya Shirse Swaha Sahasrarchi:
Saptjihva iti shaktyai shikhayai vashat
Trisham Samagassameti Balaya Kavachya Hum
rathangapani rakshobhaya iti
netrabhyam vasat shangdhara iti: discord
ejaculation

meditation
kshirodhanvatpradesh shuchimani vilasasatsaithemauktikanam
Malakluptasanastha: Crystal Manibhairmukti Kairmanditang:.
Shubhairabharairaadabhairaruparivirchitairmuktapiyaushvarsaih
Anandi Nah Puniyadarinlingada Shankhapanirmukunda: ॥ 1

भूः पदौ यस्य नभिर्वियादासुराणिलाशचंद्र सूर्यौ च नेत्रे कर्नवसः शिरोद्यूर्मुखम्पि दहानो यस्य
Vasteyamabdhih.
Antsthan Yasya
Vishwam Sur Narkaggagobhogigandharvadayitai: Chitram Ramyate Tam Tribhuvan Vapusham Vishnumishan Namami ॥ 2

Invocation and Obeisance to Lord Krishna!

Shantakram
Bhujagasayanam Padmanabham Suresham Vishwadharmam Gaganasdrisham Meghavarnam Shubhangam.
Lakshmikantam Kamalnayanam Yogidhyanagaryam
Vande Vishnu Bhavabhayaharam Sarvalokaikanatham ॥ 3

meghashyaman pitakaushyavasam
Shrivatskam Kaustubhodbhasitangam.
Punyopetam Pundarikayatksham Vishnu Vande
Sarvalokaikanatham. 4

We are all Bhutanadi Bhutay Bhubhrute.
Sometimes Rupaya is Vishnu or Prabhvishna. 5.

Shankhachakram Sakritakundalam
Sapitavastram Sarasiruhekshanam.
support chest
Shobhi Kaustubham Namami Vishnum Shirsa Chaturbhujam. 6.

Shadow Parijatsya Hemsimhasanopari
Asinambudshyammayatkshamlankritam ॥ 7

chandrananam
Chaturbahum Shrivatsankita Vakssam Rukmini Satyabhambhyam Sahihin Krishnamasaraye ॥ 8

panchpuja
Lam – prithivyatmane gantham saparnayami hum

अकाशात्मने पुस्पैः पूजयामी यम – वैवतमने धूपमघ्रपयामी राम
Agnyatmane Deepam Darshayami
Vam – amritatmane naivedyam nivedayami sam

Sarvatmane Sarvopachar Pooja Namaskar Saparnayami

Stotram

Hari Om

विश्वं विश्णुरावशतकरो भूतभव्यभावतप्रभुः।
भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभवानः ॥ 1

Pootatma Parmatma ch Muktanaam Paramgati.
अव्यः पुरुष्ः शक्षी क्षेट्रगण्यक्षरा एव च॥ 2

Yoga Yogavidam leader Pradhan Purusheshwarah.
Narsinghvapu: Mr. Keshav: Purushottam: ॥ 3

Sarva: Sharva: Shiva: Sthanurbhutadirnidhirvyayah.
Bharat effect of possible buildings: Prabhurishwar: ॥ 4

Swayambhu: Shambhuraditya: Pushkaraksho Mahaswanah.
Anadidhano Dhata Vidhaata Dhaturuttam: ॥ 5

Aparamayo Hrishikesh Padmanabhomaraprabhu.
Vishwakarma Manutvashta Sthavishtha Sthaviro Dhruva: ॥ 6

Agrahya: Shashwato Krishna Lohitaksh Pratardan:.
Prabhutastrikakubdhama Pavitram Mangalam Param ॥ 7

Ishan: Pranad: Prano Jyeshtha: Shrestha: Prajapati.
Hiranyagarbho geogarbho madho madhusudan: ॥ 8

Ishvaro Vikramidhanvi Medhavi Vikram: Karamah.
Anuttamo Duradharsh Ghikrana: Kritiratmavan. 9

Suresh Sharanam Sharma Vishwareta: Prajabhavah.
Ahassamvatsaro Vyalah suffix: Sarvadarshan: ॥ 10

Ajassarveshwar: Siddha: Siddhi: Sarvadirachyutah.
Vrishakpirmayatma Sarvayogavinishrit: ॥ 1 1

Vasuravasuman: Satya: Samatma Sammittsma:.
Amogha: Pundrikaksho Vrishkarma Vrishkriti: ॥ 12

Rudro Bahushira Babhruvishwayoni: Suchishrava.
Amrit: Swasthsthanurvararoho Mahatap: ॥ 13

Everywhere all Vidbhanurvishvaxeno Janardanah.
Veda Vedavidvayango Vedango Vedavitkavi: ॥ 14.

Lokadhyakshya: Suradhyaksho Dharmadhyaksha: Kritkritah.
Chaturtma Chaturvyuhschaturdamstrashchaturbhuj: ॥ 15

भृजिष्णुभोजनं भोक्ता तोलरनर्जजगदिजाः।
Angho Vijayo Jeta Vishvayoni: Punarvasu: ॥ 16

Upendra Vamanah Pranasuramogha Shuchirurjitah.
Atindar Sankh Sargo Dravitaatma Niyo॥ 17

Vedyo Vaidya: Sadayogi Viraha Madho Madhu.
Attandrio Mahamayo Mahotsavto Mahabal: ॥ 18

Mahabuddhiramahaveeryo Mahashakti Mahadyuti.
Anidaryavapuḥ Śrīmanāmāyātmā Mahādṛdhruk 19

Maheshwarso Mahabharata Srinivasa: Satangati.
Anirudh Suranando Govindo Govidam Husband: ॥ 20

Marichirdmano Hums: Suparno Bhujgottamah.
Hiranyabha Sutapaha Padmanabha Prajapati: ॥ 21

Amrutyu: Sarvdrik Singh: Sandhata Sandhiman Stihar:.
Ajo Durmarshan: Shash Vishrutma Surariha ॥ 22

Gurugurutmo Dham Satya: Satya Parakram:.
Nimisha Nimisha: Sragvi Vachaspatirudaradhi: ॥ 23

Agnigramani: Mr. Nyayyo Neta Sameera: Sahasramurdha
World soul thousands of people: thousands of people ॥ 24

वर्य निवारथतथम् संवृतः संप्रमर्दनः।
Ah: Samvartko Vahniranilo Dharnidhar: ॥ 25

Suprasad: Prasannaatma Vishvadrugviswabhugvibhu.
Satkarta Sakrit: Sadhujahnurnarayano Narah. 26

असांख्यो प्रमेयत्मा विष्टः शिष्टकरुचुचिः।
Siddhartha Siddhasankalpa: Siddhidha Siddhi Sadhana ॥ 27

Vrishbhi Vrishbho Vishnurvrishparv Vrishodara.
Vardhano Vardhamanash Vivikt: Shrutisgarh: ॥ 28

Subhujo Durdharo Vagmi Mahendro Vasudo Vasu.
Nayakrupo Brihadrupa: Shipivishta: Publication: ॥ 29

Ojastejodyutidhar: Prakasatma Pratapan:.
Riddha: Acharakshar Mantrashchandramshurbhaskardyuti: ॥ 30

Amritanhudbhao Bhanu: Shashbindu: Sureshwar.
Muktam Jagat: Setu: Satyadharmaparakram: ॥ 31

Bhootbhavyabhavannath: Pawan: Pawanonal:.
Kamah Kamakritkantha: Kamah Kamapradah Prabhu: ॥ 32

Ugadi Kridyugvarto Nakamayo Mahashanah.
Adrishyo Vyaktarupashcha Sahasrjidanantjit ॥ 33.

इष्टो ಽಽವಿಶಿತಶಾತಿಸೆಸಾತ್ತಿ ಸಿಕಿಕ್ದ ನಾಸುಸು ವಿಸರಿ.
Anger: The creator of anger, Vishwabahurmahidhar: ॥ 34.

अच्युतः प्रतिमः प्रणः प्रणादो वसवनुजः।
Apanidhiradhishthanampramatta: prestigious: ॥ 35

Skanda: Skandadhar or Dhuryo Varado Vayuvahanah.
Vasudevo Brihadbhanuradidev: Purandhar: ॥ 36

Ashokastranstar: Shura: Shaurijneshwar.
Sudwasha Shatavarta: Padmi Padmanibhikshana ॥ 37

Padmanabhorvindaksha Padmagarbha Sarirbhrut.
Maharadhirdho old soul Mahaksho Garudhwaj: ॥ 38

Atul: Sharbho Bhim: Samayjano Havirhari.
Lakshmivan Samitanjay of all the symptoms. 39

Shiksha or Rohito Margo Heturdamodar: Saha.
Mahidharo Mahabhago Vaagemmitshan: ॥ 40

Udbhavah, Shobhano Devah Shrigarbha Parmeshwarah.
The reason, the reason, the doer, the jewelry cavity: ॥ 41

System: System: Sthanado Dhruv:.
Pardih Paramspasht: Satisfied: Strong: Shubhekshana. 42

Ramo Viramo Virjo Margoneyo Nayonayah.
Virah Shakti Matam Shrestho Dharma Dharma Vidutmah ॥ 43

Vaikuntha Purush: Prana: Prana: Pranav: Prithu.
Hiranyagarbha Shatrughanno Vapto Vayuradhokshaj: ॥ 44.

Season: Sudarshan: Art: Parmeshthi Parigraha.
Ugraha Samvatsaro Daksho Vishramo Vishamdakshina: ॥ 45

Expansion: Stavara Sthanu: Pramanam Beemvyam.
Artho artho mahakosho mahabhogo mahadhan: ॥ 46

Anirvinna: Sthavishto Bhudharmamayupo Mahamakh.
Nakshatra Nemirnakshatri Forgiveness: Forgiveness: Acceptance: ॥ 47

Yagya Ijyo Mahejyascha Kratu: Satram Satangati.
All-seeing Vimuktatma Sarvajano Gyanmuttamam ॥ 48

Suvrat: Sumuk: Smile: Sughosh: Pleasant: Suhrut.
Manoharo Jeetkrodho Veera Bahuravidaran: ॥ 49

Swapna: Naaktma Naakkarmkrit in nature. ,
Vatsaro Vatsalo Vatsi Ratnagarbho Dhaneshwar: ॥ 50

dharmagubdharmakriddharmi sadsatksharamksharam
Unaware Sahastraransavidhata Kritalakshan ॥ 51

Gabhastinemi: Satvastha: Simo Bhoot Maheshwar.
Adidev or Mahadev or Devesho Devabridguru: ॥ 52

Uttaro Gopatirgopata Gyanagamya: Purana:.
All Bhutabrad Bhokta Kapindro Bhuridakshin: ॥ 53

Sompomamritapaḥ Somaḥ Purujit Purushasattamḥ.
Vinay Jai: Satyasandho Dasharaha Satvatam Pati: ॥ 54

Life’s humility witness Mukundomita Vikram.
Ambonidhiranantatma Mahodadhi Shyontak: ॥ 55

Ajo Mahar: Swabho Jitmitra: Pramodan.
Anandanandanand: Satyadharma Trivikram: ॥ 56

Maharishi: Kapilacharya: Grajano Medinipati:.
Tripadastridasdhyaksho Mahasringa: Krutantkrit ॥ 57

Mahavaraho Govind: Sushen: Kankangadi.
Guhyo gabhiro gahno guptchakra Gadadhar: ॥ 58

Veda: Swanojit: Krishna and: Sankarshanochyutah.
Varuno Varuno tree: Pushkaraksho Mahaman: ॥ 59

Lord Bhagaha Nandi Vanamali Halayudh.
Adityo Jyotiraditya: Tolerantargatisattam: ॥ 60

Sudhanva Khandaparashurdaruno Dravinapradah.
Diva: Sprik Sarvadrugvyaso Vachaspatirayoniya: ॥ 61

Trisama Samaga: Sama Nirvanam Bheshajan Bhishak.
Sanyaskricham: Shanto Nishtha Shanti: Parayanam. 62

Shubhang: Shantida: Shrestha Kumud: Kuvaleshay:.
Gohito Gopatirgopata Vrishabhaksho Vrishabhpriya: ॥ 63

अनिवर्ति निव्रितत्मा सेक्फता क्षेमकृचिवः।
Srivatsavaksha: Srivas: Sripati: Shrimatmvar: ॥ 64

Srid: Srisha Srinivas: Srinidhi: Srivibhavan.
Shridhar: Shrikar: Credit: Shrima~Mallokatrayashrayah: ॥ 65

Swaksha Swang: Shatanando Nandirjyotirganeshwar.
Victorious Soul 66

Udir: Sarvatschachakshuranish: Healthy stable.
Bhushano Bhushano Bhutirvishok: Shoknashan: ॥ 67

Archishmanarchit: Kumbo Vishuddhatma Visodhan:.
Aniruddha Pratiratha Pradyumnomamitavikrama: ॥ 68

Kalaneminha Veer: Shauri: Surajneshwar.
Trilokatma Trilokas: Keshav: Keshiha Hari: ॥ 69

Kamdev: Kampal: Kami Kanth Kritagam:.
Anadirayavpurvishnoorvironanto Dhananjay: ॥ 70

Brahmanyo Brahmakrid Brahma Brahma Brahma Brahmavivardhan.
Brahmvid Brahmno Brahmi Brahmjano Brahminpriya: ॥ 71

Mahakramo Mahakarma Mahteja Mahorgah.
Mahakraturmahayajwa Mahayagyo Mahahavi: ॥ 72

Stavya: Stavpriya: Stotram Stuti: Stot Ranpriya.
Purnah Purayit Punya: Punyakirtirnamaya: ॥ 73

Manojvastirthkaro Vasureta Vasuprada.
Vasuprad Vasudev Vasurvasumana Havi: ॥ 74

Sadgati: Sakriti: Satt Sadbhuti: Satparayan.
Shurseno Yadushrestha Sannivas: Suyamuna: ॥ 75

Bhootavaso Vasudev: Sarvasunilayoanal:.
Darpaha Darpado Drupato Durdharothaparjit: ॥ 76

Vishwamurtimahmurtirdeeptamurtirammurtiman.
Bahumurti Vyakta: Shatamurti Shatna: ॥ 77

Eko Nayak: Savah Kah Kim Yatat Padmanuttamam.
Lokbandhur Loknatho Madho Bhaktavatsal: ॥ 78

Suvarnavarna or Hemango Varangschandanangadi.
Virha Vism: Vanho Ghritsirachalshchal: ॥ 79

Amani Manado Manyo Lokswami Trilokadhruk.
Sumedha Medhajo Blessed: Satyamedh Dharadhar: ॥ 80

Tejo Vrisho Dyutidhar: Sarvavarnabhritamvarah.
Grahaho Nigraho Vyagro Nayakshringo Gadagraj: ॥ 81

Chaturmurti Shaturbahu Shatruvyuh Shatrugati:.
Chaturtma Chaturbhavashchaturvedavidakapat ॥ 82

समावर्तोृनिर्वित्तम् दुर्ज्यो दुराथिक्रमः।
Durlabho Durgamo Durgamo Durvaso Durariha ॥ 83

Shubhango Loksarang: Sutantusantuvardhan.
Indrakarma Mahakarma Kartikarm Kritagam: ॥ 84

Origin: Beautiful: Sundo Ratnabha: Sulochan.
Arko Vajsan: Shringi Jayant: All-conquering. 85

Suvarnabindurakshobhaya: Sarvavagishvareshwarah.
Mahrido Mahagartho Mahabhuto Mahanidhi: ॥ 86

Kumud: Kundar: Kund Parjanya: Pavanoಽnilः
Amritsho ಽMritavpu: Sarvajan: Sarvatomuk: ॥ 87

Sulabh: Suvrat: Siddha: Shatrujichhatrutapanah.
Nyagrodhodumbaro Shvetashchanurandhra Nishudan: ॥ 88

Sahasrarachi: Saptjihva: Saptaidh: Saptavahanah.
Amarthiranaghochintyo Bhayakradbhayanashan:॥ 89

Anukurbhatkrishah: Gross qualities are great.
Adhrita: Swadhrit: Swasya: Pragvamsho Vanshvardhan: ॥ 90

भरभृतो योगी योगीः सर्वकामदः।
Ashram: Shraman: Forgiveness: Suparno Vayuvahana: ॥ 91

Dhanurdhar Dhanurvedo Dando Damaita Dum:.
Aparajit: Sarvasaho Niantha Niyamoyama: ॥ 92

Sattvaan Satvik: Satya: Satyadharmaparayanah.
Manih priyaarho rah priyakrat preetivardhath ॥ 93

Vihayasgatirjyoti: Suruchirhutbhugvibhu.
Sunday: Sun: Savita Ravilochan: ॥ 94

अनन्तो हुटभुग्भोक्ता सुधो नायकजोग्रजः।
Anirvinna: Sadamarshi Lokadhishthanambhuta: ॥ 95

Sanatanatantam: Kapil: Kapirvyayah.
स्वस्तिदः स्वस्तिक्रितस्वस्तिः स्वस्टिभुक स्वस्तिदक्षिणः ॥ 96

Aarudra: Kundali Chakra Vikramyurjitassanah.
Shabdtigah Shabdasah: Shishir: Sharvarikar: ॥ 97

Akrur: Peshlo Daksho Dakshinah, Kshiminamvarah.
Vidvattmo Vitabhaya: Punyashravankirtan: ॥ 98

उत्तराणो दुष्कृतिः पुण्यो दुष्वपनाणाः।
Virah Rakshana Santo Jeevan: Paryavasthit: ॥ 99

Anantaruponant Shrijitmanyurbhayap.
Chatursro Gabhiratma Vidisho Vyadisho Disha: ॥ 100

Anadirbhurbuo Lakshmi: Suviro Ruchirangadh.
Janno Jananamdirbhimo Bhimparakram: ॥ 101

Aadharliyodhata Pushpahasah Prajagarah.
Urdhvag: Shatpathchar: Pranad: Pranav: Pan: ॥ 102

Pranam Pranilayah Pranabhrit Pranajeevan.
Tattvam Tattvidekatma birth death anniversary: ​​॥ 103

भूर्भुः स्वस्त्रुस्तरः सविता प्रपितमहः।
यज्ञो यज्ञपतियज्व यज्ञ्ञान्गो यज्ञवाहण॥ 104.

यज्ञाभ्रद यज्ञक्रद यज्ञि यज्ञ्भूक यज्ञसाधनः।
What is yagyantakrad yagyaguhyamannamanna? 105

आत्मयोनिः स्व्यामजतो वैखनः समाग्यानः।
Devkinand is the creator, the creator is the destroyer. 106

Shankhbhrinandaki Chakra Sharangdhanwa Gadadhar.
Rathangpanirakshobhya: Sarvapraharnayudh: ॥ 107

Shri Sarvapraharnayudh Om Namah Iti.

Vanmali Gadi Sharangi Shankhi Chakri Ch Nandaki.
Shrimannaraino Vishnuravasudevo Bhirakshatu ॥ 108

Shri Vasudevobhikrakshatu Om Namah Iti.

Answer Preamble

Result:
Itidam Kirtaniyasya Keshavasya Mahatmanah.
Namnam Sahasram Divyanamashshen Prakirtitam. , 1

Or idam srunuyannityam yashchapi parikertayet.
Nashubham Prapanuyat Kinchitsomtreh Ch Manav: ॥ 2

Vedantago Brahmins: Sat Kshatriya Vijayi Bhavet.
Vaishyo Dhansamriddha: Sat Sudra: Sukhmaavapnuyat ॥ 3

धर्मार्थि प्रपनुयद्धर्ममर्थर्थि चर्तमापनुयत।
Kamanavapnuyat kami prajarthi prapanuyatprajam. , 4

Devotee: Sadottaya Shukishtadgatamanasah.
Sahasram Vasudevasya Namnamet Prakirtayet ॥ 5

Yash Praptiti Vipulam Yeti Pradhanymev Ch.
Achalam Sriyampanoti Shreya: Prapotyaanuttamam. , 6

Na bhayan kvachidpanoti semen tejascha vindati.
Bhavatyarogo Dyutiman Balrup Gunanvit: ॥ 7

Rogarto muchyate rogadbaddo muchyeta bandhanat.
Bhayanmuchayet Bhitastu Muchyetpann Apadah 8

Durganayatitartyashu Purush: Purushottam.
Stuvannam Sahasren Nityam Bhaktisammanvit: ॥ 9

Vasudevshrayo Marthyo Vasudevparayan:.
Sarvapaapvisuddhatma yati brahma sanatanam. , 10

Vasudev Bhaktanamashubham Vidyate Kwachit.
Birth and death, disease and fear of naivopjayate. 1 1

इम्मान स्टवमधियानः श्रध्द्भक्तिसम्मान्वितः।
yujjetatma sukhshanti sridhruti smriti kirtibhi 12

Na krodho na cha matsaryam na lobo nashubhamatih.
Bhavanti Kritapunyanaam Bhaktanaam Purushottam ॥ 13

Dayo: Sachchandrarnakshatra Khan Disho Bhurmodadhi.
Vasudevasya Virena Vidritani Mahatma: 14॥

Father-in-law’s surgandharvam sayakshorgarakshasam.
Jagadvashe Varthathedam Krishnasya Sa Characharam. , 15

Indriyani Manobuddhi: Satvam Tejo Balam Dhriti.
Vasudevkhanyahu, Kshetram Kshetragya and Ch. 16

सर्वगमामनमचार: प्रत्मम परिकालपेटे।
आचारप्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुच्युथा ॥ 17

Rishay: Pitro Deva Mahabhutani Dhatvah.
Jangamjangamman chedam Jagannarayanodbhavam ॥ 18

Yogagyan and Sankhya Vidya: Shilpadikarma Ch.
Veda: Shastrani Vigyanmetsarvan Janardanath 19

Eko Vishnurmahadbhutam Prithagbhootanyaneksha.
Trimalokanvyapya Bhootam Bhunktate Vishwabhugvya: ॥ 20

Imaan stavam bhagavato vishnurvyasena kirtitam.
Pathedya Ichhapurush: Shreya: Prapatam Sukhani Ch ॥ 21

Visveshwaramjam Devan Jagat: Prabhuvayam.
Bhajanti ye Pushkaraksham na te yanti parbhavam ॥ 22

Arjun
Uwach Padmapatra Vishalaksh Padmanabha Surottam.
Devotee Manuraktanam Trata Bhava Janardan ॥ 23

Mr.
Bhagwanuvach Yo Mam Namasahasren Stothumichti Pandav.
Praise verses of Sohme, even no doubt: ॥ 24

The doubt of praise is Om Namah Iti.

Diameter
Uvac Vasandvasudevasya Vasitam Bhuvantrayam
Sarvabhutanivasosi Vasudev Namoashtu Te ॥ 25

Shrivasudev Namostut Om Namah Iti.

parvtyuvach kenopayen laghuna vishnurnamasahasrakam
,
The text is Panditairnithya Shrothumichhamyaham Prabho. 26

god
Uwacha Shri Ram Rameti Rame Rame Manorme.
Sahasranam Tattulyam Ramanam Varanne ॥ 27

Shri Ram’s name is Varan Om Namah Iti.

brahmavach namostavanantaya
Sahasramurtaye Sahasrapadaksha Shirorubah.
Sahasranamne Purushay Sashatve Sahasrakoti Yugdharine Namah ॥ 28

The name of Shri Sahasrakoti Yugdharine Om Namah Iti.

Sanjay
Uwacha Yatra Yogeshwar: Krishna Yatra Partho Dhanurdhar.
Tatra Shrirvijayo Bhutirdhruva Nitirmatirmam. 29

Sri Bhagwan
उवाचा अन्याश्चिंतयंतो माम ये जनः पर्युपासते।
Teshan Nityabhiyuktanam Yogakshemam Vahamyaham. , 30

Paritranaya Sadhunam Vinashaya Ch Duskritam. ,
For the establishment of religion, it is possible for ages. 31

Meaning: Vishan: Shitilash Bhit: Ghoreshu Ch Vyadhishu Vartamanah.
Sankirtya Narayan’s words are free from sorrow: Sukhino Bhavanti ॥ 32

Kaina watch mansendriyairv buddhitman and prakriti: sabhayat.
Karomi Yadyatskalam Parasmai Narayanyeti Saparnayami ॥ 33.

yadakshara padabhrishtam matrheenam tu yadbhawet
Tathasarvam kshayyatam dev narayan namostustu te.
Visarga Bindu Matrani Padpadaksharani Ch
Nevanani Chatirikatani forgiveness Purushottam: ॥

Iti Shri Mahabharata Shatasahasrikayam Sanhita Vaisikamanushshasan Parvatargata Anushasnik Parwani, Mokshadharme Bhishma Yudhishthir Samvade Sri Vishnordivya Sahasranama Stotram Namikona Panch Shatadhika Satamodhyay: ॥
Shree Vishnu Sahasranama Stotram Samhitam
Om tatsat sarvam sri krishnaarpanamastu

Check Also

Mahalakshmi Ashtakam Lyrics In Kannada

Mahalakshmi Ashtakam Lyrics In Kannada

Get here complete Mahalakshmi Ashtakam Lyrics In Kannada. Feel in peace while reading such amazing …