Kalabhairava Ashtakam lyrics in Kannada

Kalabhairava Ashtakam lyrics in Kannada

Get here most popular song of Lord Shiva Kalabhairava Ashtakam lyrics in Kannada. The beautiful lyrics written by Adi Sankara. The hymn illustrates the personality of Kala Bhairava of Kashi. Let’s get in touch with lovely lyrics.

ದೇವರಾಜ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಪಾವನಾಂಘ್ರಿ ಪಂಕಜಂ
ವ್ಯಾಳಯಙ್ಞ ಸೂತ್ರಮಿಂದು ಶೇಖರಂ ಕೃಪಾಕರಮ್ |
ನಾರದಾದಿ ಯೋಗಿಬೃಂದ ವಂದಿತಂ ದಿಗಂಬರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 1 ||

ಭಾನುಕೋಟಿ ಭಾಸ್ವರಂ ಭವಬ್ಧಿತಾರಕಂ ಪರಂ
ನೀಲಕಂಠ ಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಧ ದಾಯಕಂ ತ್ರಿಲೋಚನಮ್ |
ಕಾಲಕಾಲ ಮಂಬುಜಾಕ್ಷ ಮಸ್ತಶೂನ್ಯ ಮಕ್ಷರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 2 ||

ಶೂಲಟಂಕ ಪಾಶದಂಡ ಪಾಣಿಮಾದಿ ಕಾರಣಂ
ಶ್ಯಾಮಕಾಯ ಮಾದಿದೇವ ಮಕ್ಷರಂ ನಿರಾಮಯಮ್ |
ಭೀಮವಿಕ್ರಮಂ ಪ್ರಭುಂ ವಿಚಿತ್ರ ತಾಂಡವ ಪ್ರಿಯಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 3 ||

ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಕಂ ಪ್ರಶಸ್ತಚಾರು ವಿಗ್ರಹಂ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕ ವಿಗ್ರಹಮ್ |
ನಿಕ್ವಣನ್-ಮನೋಙ್ಞ ಹೇಮ ಕಿಂಕಿಣೀ ಲಸತ್ಕಟಿಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 4 ||

ಧರ್ಮಸೇತು ಪಾಲಕಂ ತ್ವಧರ್ಮಮಾರ್ಗ ನಾಶಕಂ
ಕರ್ಮಪಾಶ ಮೋಚಕಂ ಸುಶರ್ಮ ದಾಯಕಂ ವಿಭುಮ್ |
ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ ಕೇಶಪಾಶ ಶೊಭಿತಾಂಗ ನಿರ್ಮಲಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 5 ||

ರತ್ನ ಪಾದುಕಾ ಪ್ರಭಾಭಿರಾಮ ಪಾದಯುಗ್ಮಕಂ
ನಿತ್ಯ ಮದ್ವಿತೀಯ ಮಿಷ್ಟ ದೈವತಂ ನಿರಂಜನಮ್ |
ಮೃತ್ಯುದರ್ಪ ನಾಶನಂ ಕರಾಳದಂಷ್ಟ್ರ ಭೂಷಣಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 6 ||

ಅಟ್ಟಹಾಸ ಭಿನ್ನ ಪದ್ಮಜಾಂಡಕೋಶ ಸಂತತಿಂ
ದೃಷ್ಟಿಪಾತ ನಷ್ಟಪಾಪ ಜಾಲಮುಗ್ರ ಶಾಸನಮ್ |
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ದಾಯಕಂ ಕಪಾಲಮಾಲಿಕಾ ಧರಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 7 ||

ಭೂತಸಂಘ ನಾಯಕಂ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿ ದಾಯಕಂ
ಕಾಶಿವಾಸಿ ಲೋಕ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಶೋಧಕಂ ವಿಭುಮ್ |
ನೀತಿಮಾರ್ಗ ಕೋವಿದಂ ಪುರಾತನಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೇ || 8 ||

ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಪಠಂತಿ ಯೇ ಮನೋಹರಂ
ಙ್ಞಾನಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ವಿಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ವರ್ಧನಮ್ |
ಶೋಕಮೋಹ ಲೋಭದೈನ್ಯ ಕೋಪತಾಪ ನಾಶನಂ
ತೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಕಾಲಭೈರವಾಂಘ್ರಿ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಧ್ರುವಮ್ ||

In Hindi

देवराज सेव्यामन पवनांघ्री पंकजम्
वयलयन सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरम |
नारददि योगीबृंदा वन्दीथम दिगंबरम
कशिकापुराधिनाथ कालभैरवम भजे || 1 ||

भानुकोटि भास्वरम भवभितारकम् परम्
नीलकंठ मीपसिर्धा जोधिकम त्रिलोचनम |
समय-समय पर माम्बुजक्ष मस्तशुन्य मक्षरम्
कशिकापुराधिनाथ कालभैरवम भजे || 2 ||

शूलटंका पासदंड पनिमादि कारण
श्यामकाय मदिदेव मकरं निरामयम् |
भीमाविक्रमम प्रभुम विचित्र तांडव प्रियं
कशिकापुराधिनाथ कालभैरवम भजे || 3 ||

भुक्ति मुक्ति जोड़िकं प्रसथचारु विग्रहम्
भक्तवत्सलम स्थितम समस्तलोक विग्रहम् |
निकवानन-मनोजना हेमा किंकिनी लसात्कातिम
कशिकापुराधिनाथ कालभैरवम भजे || 4 ||

धर्मसेतु पालकं त्वधर्ममार्ग नशाकम
कर्मपाश मोचकं सुशर्मा जोध्यानम विभुम |
स्वर्णवर्ण केशपसा शोभितंग निर्मलम्
कशिकापुराधिनाथ कालभैरवम भजे || 5 ||

रत्न पादुका प्रभाभीराम पदयुगमकम्
नित्य मदद्वितीय मिष्टा दैवतम् निरंजनम |
मृत्युदर्पण नाशनम करदालमस्त्र भूषणम
कशिकापुराधिनाथ कालभैरवम भजे || 6 ||

अताहसा वर्गन पद्मजंदकोसा संततिम
दृष्टिपता अंतपापा जलमुग्र सस्कतराम |
अष्टसिद्धि जोधिकम कपालमालिका धरम
कशिकापुराधिनाथ कालभैरवम भजे || 7 ||

भूतसंघ नायकम विशालकीर्ति जोधिकम
काशीवासी लोक पुण्यपापा शोधं विभूम |
नीतिमार्ग कोविदं पुराणम् जगत्पथिम्
कशिकापुराधिनाथ कालभैरवम भजे || 8 ||

कालभैरवाष्टकम पथन्ति ये मनोहरम
नैन्कॅकस्टि सॅंडैक वैवेन्ट ವಿತ್ರ್ ಪಿನ್ಯ ವ್ದ್ಕ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ರ್ ಪಿನ್ಯ ವಾದ್ರ೾ನಾನ
शोकमोह लोभादैन्या कोपतपा नाशनम
ते प्रयन्ति कालभैरवाङ्घ्री सन्निधिम् ध्रुवम् ||

Final Words

Thankyou so much for Kalabhairava Ashtakam lyrics in Kannada. Hope you all enjoyed this amazing song. Keep in touch to get complete devotional songs lyrics. 

Check Also

Kapadu Sri Satyanarayan Lyrics In Kannada

Read Kapadu Sri Satyanarayan Lyrics In Kannada. It is the mostly known song from Kannada …